DotArai Support โทร: 02-105-4134, 02-564-8038 อีเมล์: support@dotarai.co.th
    

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี: บริษัท ดอท อะไร จำกัด

ที่อยู่ : 131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135548011218
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0135548011218

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ตามที่อยู่ด้านบน ดอทอะไรจะส่งใบเสร็จและ ใบกำกับภาษีให้กับท่าน เมื่อได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

 

 


 
 

 
2C2P Cash and Card Payment Processor