DotArai Support โทร: 02-105-4134, 02-564-8038 อีเมล์: support@dotarai.co.th
    

Internet Governance

          อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน จากการเริ่มต้นเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในโครงการ Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) ก็ได้ขยายขอบเขตสู่การใช้งานเพื่อการศึกษา และธุรกิจ จนกระทั่งสู่การใช้งานส่วนบุคคลไปครอบคลุมทั่วทั้งโลก โดยมิได้มีศูนย์กลางการบังคับสั่งการอย่างเด็ดขาด แต่เป็นการอาสาเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในเครือข่ายโดยสมัครใจ ทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้อินเทอร์เน็ตดำเนินการอยู่ได้ จึงต้องมีการกำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยีและนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขึ้น อาทิเช่น การจัดสรรเลขไอพีและการบริหารจัดการชื่อโดเมน, การจัดการปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์, การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งในเรื่องการเกี่ยวกับเลขไอพีและชื่อโดเมนนั้น หน่วยงาน Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงในปีพ.ศ. 2541 (1998)

ICANN ตั้งอยู่ที่ Marina del Rey, California ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ในการประสานงานกำหนดแจกจ่ายทรัพยกรที่ใช้ในการระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำ (unique identifier) เช่น หมายเลขไอพี (IP address), ชื่อโดเมน (domain name), หมายเลขพอร์ตในการติดต่อสื่อสาร ให้แก่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งโลก เพื่อให้ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกัน และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อความเป็นสากล ICANN บริหารงานโดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากด้านเทคโนโลยี ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหากำไร มาร่วมมือกัน สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://icann.org

สำหรับประเทศไทย อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้รับ .th ซึ่งถือเป็น country-code top-level domain (ccTLD) มาดูแลในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถด้านอินเทอร์เน็ต จาก John Postel ผู้คิดค้น Domain Name System (DNS) ในปีพ.ศ. 2531 (1988) ก่อนที่ ICANN จะก่อตั้ง และต่อมาก็ได้จัดตั้ง ทีเอชนิค (THNIC) โดยความร่วมมือของ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันทีเอชนิคได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเป็น มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยเป็นผู้ดูแลนโยบาย .th บริษัท ไทยเนมเซิฟเวอร์ จำกัดเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลชื่อโดเมน .th (Registry) และ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัดเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th (Registrar) สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thnic.or.th

แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งาน generic top-level domain (gTLD) เช่น .com .net .org เป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างมาก และด้วยการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้มีปริมาณชื่อโดเมน gTLD เพิ่มจำนวนขึ้นพร้อมกับปัญหากรณีพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน แต่ประเทศไทยก็ยังไม่ได้มี gTLD Registar จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2550 (2007) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในวงการอินเทอร์เน็ตไทยจึงได้รวมตัวกันอีกครั้งเพื่อก่อตั้ง Registrar รายแรกของประเทศ ในชื่อว่า ดอทอะไร (DotArai) และได้รับการแต่งตั้งเป็น ICANN Accredited Registrar อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 (30 August 2007)

 

 


 
 

 
2C2P Cash and Card Payment Processor